PRIVACYVERKLARING STICHTING PLUSBUS HOUTEN

Stichting PlusBus Houten, gevestigd aan Vikingenpoort 20 3991 JS Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van abonnees, deelnemers en vrijwilligers zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://plusbushouten.nl/
 • Vikingenpoort 20
 • 3991 JS Houten
 • M.J. Been is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting PlusBus Houten Hij is te bereiken via Bestuur@plusbushouten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting PlusBus Houten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortejaar
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens noodcontact (voor- en achternaam, telefoonnummer en relatie tot abonnee/deelnemer
 • Overige gegevens actief zijn verstrekt in mails of per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Bestuur@plusbushouten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting PlusBus Houten verwerkt de persoonsgegevens van onze deelnemers voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het reserveren/boeken van ritten en voor de te verstrekken gegevens aan chauffeur en begeleider op de gereserveerde ritten;
 • Algemene mailingen die abonnees/deelnemers betreffen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Stichting PlusBus Houten verwerkt de persoonsgegevens van onze vrijwilligers voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Verzending van onze nieuwsbrief en ander materiaal om het werk als vrijwilliger goed uit te voeren;
 • De vrijwilliger te informeren over wijzigingen in onze roosters, rittenplanningen en andere activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting PlusBus Houten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting PlusBus Houten) tussen zit. Stichting PlusBus Houten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Excel.
 • Microsoft Access
 • Microsoft Word
 • Facebook
 • WordPress
 • Roundcube Webmail
 • Google Drive als opslagmedium

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting PlusBus Houten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 1 jaar na opzegging, betreft alle persoonsgegevens voor deelnemers.

Voor vrijwilligers hanteren wij de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 5 jaar. Reden: Na het stop zetten van de werkzaamheden kunnen gegevens van de vrijwilliger nodig zijn voor de belasting of andere overheidsdiensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting PlusBus Houten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting PlusBus Houten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting PlusBus Houten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PlusBus Houten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: Bestuur@plusbushouten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting PlusBus Houten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting PlusBus Houten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Bestuur@plusbushouten.nl. Stichting PlusBus Houten heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Alleen bestuursleden hebben volledige toegang tot deze gegevens
 • Van de vrijwilligers hebben slechts een beperkt aantal vrijwilligers toegang tot een selectie van deze gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren